PICkit

PICkit

Miễn phí
Trong mạch trình gỡ lỗi cho vi điều khiển PIC
Người dùng đánh giá
4.0  (42 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Bắt đầu, tạm dừng, dừng, và chạy chương trình cho vi điều khiển PIC từng bước. Tính năng bao gồm tự động phát hiện thiết bị, phân tích logic, và đầu ra logic.
Cái PICkit 2 phát triển lập trình viên/ & gỡ lỗi (PG164120) thấp giá phát triển công cụ với một dễ dùng diện cho chương trình và gỡ lỗi gắn chip ở của Khắc gia đình của microcontrollers.
Toàn bộ căn Windows chương trình diện hỗ trợ baseline (PIC10F, PIC12F5xx, PIC16F5xx), midrange (PIC12F6xx, PIC16F), PIC18F, PIC24, dsPIC30, dsPIC33, và PIC32 đình của 8-chút, 16-chút, và 32-chút microcontrollers, và nhiều Microchip Serial EEPROM sản phẩm này.
Với gắn chip ở đang mạnh MPLAB Ấy Development Environment (IDE) PICkit 2 hiệu lực trong mạch điện gỡ lỗi về mọi PIC microcontrollers. -Circuit-Debugging chạy, halts và đơn bước chương trình khi PIC microcontroller là được nhúng trong những ứng dụng. Khi dừng lại tại một điểm ngắt, tập tin registers có thể kiểm tra lại và thay đổi.
Cái PICkit 2 khởi đầu Kit và PICkit 2 gỡ lỗi Express Kits cũng chứa:
- Dễ dùng Windows chương trình diện cho chương trình được gắn chip ở của Khắc gia đình của microcontrollers
- UART Cụ phần mềm cho trực tiếp nối tiếp truyền thông với một microcontroller RX/TX cái kẹp qua PICkit 2.
- Logic Tool phần mềm cho đơn giản lý tín hiệu chất kích thích và giám sát, với một 3-kênh lý analyzer.
- PICkit 2 lập trình viên-To-Go hỗ trợ cho chương trình được thiết bị mà không có một PC.
- PICkit 2 người Dùng hướng Dẫn (nằm trên CD ROM)
- Dùng hướng Dẫn (với bài học cho cái bao gồm Demo Board
- Selected Application Notes và Datasheets
- Code Examples trong hội đồng và C
- Một FREE phiên bản của CCS PCB™ C Compiler cho Baseline PIC MCUs (nằm trên MPLAB CD). Cái PIC MCU thiết bị bao gồm với kits trên Midrange hay PIC18 thiết bị và vì vậy không được hỗ trợ bằng cách này Baseline compiler.
- USB diện cáp
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!